Významné požiadavky majú závažný vplyv na dosahovanie zamýšľaných vstupov a výstupov.

Medzi významné požiadavky, nad ktorými je potrebné premýšľať patria pozitívne aj negatívne faktory a podmienky. Je mimoriadne dôležité stanoviť riziká, ktoré majú vplyv na dosiahnutie a zväčšovanie výsledkov. Rovnako je nutné vykonávať prevenciu a znižovať neželané dôsledky.

Je nevyhnutné stanoviť riziká, ktoré priamo súvisia s predmetom podnikania. Tento predmet podnikania môže degradovať, čo sa prejaví vo finančných a personálnych ukazovateľoch a tiež v celkovej firemnej kultúre.

Mnoho zákazníkov si to pri prvom kontakte predstavuje ako druhotnú platobnú neschopnosť čo je priamy výsledok jednotlivých zlyhaní pri stanovovaní a odhadovaní rizík.

Hlavným prístupom je:

  • určiť riziká
  • vyhnúť sa rizikám alebo ich v čo najvyššej možnej miere eliminovať
  • zmierniť dopady rizika
  • účelne využiť riziko, ak sa objaví (obrátiť riziko na príležitosť, ak je to možné)
  • znížiť zdroj rizika (správne vyhodnotiť situáciu)
  • zmeniť pravdepodobnosti alebo následky vzťahujúce sa na charakter výroby, produktov a ponúkaných služieb
  • pripravenosť na riziká (analýza scenárov)
  • znášať riziko
  • ponechať riziko oznámením rozhodnutia

iso 9001 rizika

Rizikám je možné sa vyhnúť najmä tým, že ich jasne zadefinujeme, analyzujeme príčiny a následky, predpokladáme možné scenáre a dopady a určíme všetky možnosti a situácie. Tieto zdokumentované postupy pre ISO 9001 následne uchovávame, aktualizujeme aby bol podnik pripravený na rôzne okolnosti a alternatívy.

V rámci certifikácie ISO 9001 vám vieme zhodnotiť riziká súvisiace s vaším podnikaním.
Neváhajte sa na nás obrátiť.