Medzinárodná norma rady EN špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS). Z noriem ISO radu EN 14000 je práve norma ISO 14001 tou, podľa ktorej požiadaviek sa systém zavádza a certifikuje.

Základným zámerom normy je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Norma nestanovuje žiadne absolútne požiadavky na environmentálne správanie, kladie však dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia (viac informácii: voda, vzduch, pôda, odpady, www.iso-14001.sk atď.) Základom je identifikácia všetkých možných aspektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

Organizácia môže určiť, čím životné prostredie zaťažuje a hľadať vhodné metódy k postupnému znižovaniu zlých vplyvov do životného prostredia. Samozrejme správnosť je na posúdení audítora z certifikačnej spoločnosti.


Komu je systém ISO 14001 určený?

Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001 je určený všetkým organizáciám bez ohľadu na odbor činnosti alebo veľkosť, ktoré chcú aktívne zlepšovať svoj ​​prístup k ochrane životného prostredia a vyhnúť sa až tisícovým pokutám od Slovenskej inšpekcie životného prostredia za nedodržiavanie požiadaviek legislatívy.


Prínosy zavedeného systému:

  • dodržiavanie legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia a tým aj zníženie rizika prípadnej pokuty
  • celkové posilnenie existujúceho systému organizácie
  • hospodárnejšie využitie surovín, energií
  • zníženie rizika environmentálnych nehôd a havarijných stavov
  • zvýšenie podnikateľskej dôveryhodnosti pre partnerov, investorov, peňažné ústavy, poisťovne, verejnú správu i širokú verejnosť
  • jednoduchšie získanie povolení a licencií
  • získanie konkurenčnej výhody