Medzinárodná norma ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

iso 9001Norma je základom systémov manažérstva. A práve pri otázke máte ISO, myslia zákazníci normu ISO 9001.


Základné ISO požiadavky:

 • plnenie legislatívnych a zákazníckych požiadaviek
 • procesné riadenie
 • riadenie rizík
 • definovanie systému kvality
 • zodpovednosť manažmentu
 • riadenie zdrojov
 • riadenie realizácie
 • hodnotenie dodávateľov
 • spokojnosť zákazníka
 • interný audit
 • analýza a zlepšovanie

 

Komu je systém kvality ISO 9001 určený?

Všetky typom spoločnostiam vrátane živnostníkov. Od roku 2001 sa ISO norma nerozlišuje na 3 druhy ISO 9001, 9002 a 9003. Spoločnosť môže byť akéhokoľvek zamerania v rámci podnikania.


Prínosy zavedeného systému:

 • vstup do výberových konaní
 • posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • zvýšenie hodnoty spoločnosti
 • image spoločnosti
 • zviditeľnenie v trhovom prostredí
 • zvýšenie spokojnosti zákazníka
 • trvalé zlepšovanie

Vysoký faktor ovplyvňujúci systém manažérstva kvality sú ľudia a teda ľudský faktor.


SYSTÉM RIADENIA KVALITY

EuroISO s.r.o. Vás pripraví na certifikačný audit. Certifikačný audit je vykonávaný v 2 stupňoch.

 1. Stupeň auditu - kontrola dokumentácie 
 2. Stupeň auditu - dokumentované informácie, udelenie certifikátu

Certifikačný audit je zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek normy ISO 9001. Preto aby bolo ,,čo,, kontrolovať a aby ste mohli získať certifikát kvality Vám vykonáme predaudit systému manažérstva kvality.
Certifikát kvality sa udeľuje na dobu 3 rokov. Každý rok sa vykonáva potvrdenie platnosti certifikátu. 

Naša spoločnosť Vám pomôže hladko absolvovať audity bez rizika straty certifikátu kvality. Aktívne obhájime systém kvality na dohľadovom audite - životný cyklus ISO certifikátu.

ISO 9001 sa v prvom rade zameriava na riadenie kvality, nie na certifikáciu výrobku.

Definícia „kvality" v ISO 9001 sa týka všetkých tých čŕt produktu (vrátane služby), ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty (výrobky a služby) vyhovujú požiadavkám zákazníka.

ISO 9001 je určitá značka kvality produktu, je jedna časť záruk.

Keď má organizácia certifikovaný systém riadenia podľa medzinárodne platnej normy ISO 9001, znamená to, že nezávislý audítor skontroloval, či proces ovplyvňujúci kvalitu (ISO 9001), vyhovuje požiadavkám príslušnej medzinárodne platnej normy.

 

Zdokumentované informácie systému manažérstva kvality ISO 9001

Pre lepšie pochopenie normy ISO 9001 prinášame výber zo základných kapitol a jednotlivé kroky.

 

4. KAPITOLA – SÚVISLOSTI ORGANIZÁCIE

Určiť externé a interné záležitosti manažérskeho systému, musia sa monitorovať a preskúmavať informácie o týchto záležitostiach.
Určiť relevantné zainteresované strany manažérskeho systému, vrátane ich požiadaviek. Musia sa monitorovať a preskúmavať informácie o zainteresovaných stranách a ich požiadavkách.
Určiť predmet systému manažérstva kvality, vrátane požiadaviek, ktoré nie je možné aplikovať (tzv. neaplikovateľné požiadavky).


Určiť potrebné procesy manažérskeho systému (požadované vstupy a očakávané výstupy procesov, postupnosť a vzájomné prepojenie procesov, kritéria a metódy procesov, zdroje potrebné pre procesy vrátane ich zabezpečenia, zodpovednosti a právomoci pre procesy, zvládať riziká a príležitosti procesov, hodnotiť procesy a ak je potrebné implementovať zmeny, zlepšovať procesy a tým aj manažérsky systém.
Musia sa udržiavať zdokumentované informácie jednotlivých procesov.

 

5. KAPITOLA – VODCOVSTVO

Vedenie spoločnosti pre správne fungovanie musí vypracovať a udržiavať politiku kvality, ktorá bude komunikovaná v rámci spoločnosti a dostupná zainteresovaným stranám.
Ďalšou úlohou vedenia je vypracovať ciele kvality a prideliť zodpovednosť a právomoc za zhodu manažérskeho systému spoločnosti s normou.

 

6. KAPITOLA – PLÁNOVANIE

Určiť riziká a príležitosti, plánovať opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí, implementovať opatrenia do procesov a hodnotiť ich efektívnosť sú kľúčové úlohy.
Zdokumentovať ciele kvality v súlade s politikou kvality. Ciele kvality musia byť merateľné, monitorované, komunikované a aktualizované.


Pri plánovaní dosiahnutia cieľov kvality sa musí zdokumentovať aké činnosti sa budú robiť, aké zdroje budú potrebné, určite zodpovednosť za jednotlivé úlohy, termíny plnenia a spôsob ako sa budú hodnotiť výsledky.

 

7. KAPITOLA – ZDROJE

Spoločnosť musí určiť a poskytovať potrebné zdroje na riadenie manažérskeho systému.
Spoločnosť musí určiť a poskytnúť osoby potrebné na implementáciu manažérskeho systému a a na prevádzku a riadenie jednotlivých procesov.
Spoločnosť musí určiť, poskytnúť a udržiavať infraštruktúru na prevádzku procesov.
Spoločnosť musí určiť, poskytnúť a udržiavať prostredie na prevádzku procesov.
Spoločnosť musí poskytnúť zdroje na činnosti monitorovania a merania.

Spoločnosť musí určiť, udržiavať nevyhnutné poznatky na prevádzku jej procesov a dosiahnutie zhody produktov a služieb.
Spoločnosť musí určiť, prípadne zabezpečiť kompetentnosť osôb, ktoré majú vplyv na výkonnosť a efektívnosť manažérskeho systému, uchovávať zdokumentované informácie ako dôkaz kompetentnosti.
Spoločnosť musí zabezpečiť povedomie pracovníkov s politikou kvality, cieľmi kvality, svoje zapojenie do efektívnosti manažérskeho systému, súvislosti nedodržiavania požiadaviek manažérskeho systému.
Spoločnosť musí určiť internú a externú komunikáciu týkajúcu sa manažérskeho systému vrátane o čom sa bude komunikovať, kedy sa bude komunikovať, s kým sa bude komunikovať, ako sa bude komunikovať a kto bude komunikovať.

Musia sa vypracovať zdokumentované informácie požadované normou manažérskeho systému a nevyhnutné zdokumentované informácie určené spoločnosťou.
Spoločnosť musí zabezpečiť identifikáciu, opis, úpravu, preskúmanie a schválenie zdokumentovaných informácií.

Zdokumentované informácie sa musia riadiť tak, aby bola zabezpečená ich primeraná ochrana, musí sa určiť distribúcia, prístup, vyhľadávanie a používanie, uloženie a ochranu, riadenie zmien, uchovávanie a sprístupňovanie.

Zdokumentované informácie externého pôvodu sa musia vhodne identifikovať a riadiť.
Zdokumentované informácie uchované ako dôkaz zhody sa musia chrániť proti neúmyselným zmenám.

 

8. KAPITOLA – PREVÁDZKA

Musia sa určiť požiadavky na produkty a služby, vytvoriť kritériá pre procesy a na akceptovanie produktov a služieb, určiť potrebné zdroje na dosiahnutie zhody produktu a služby s požiadavkami, implementovať riadenie procesov podľa kritérií, určiť, udržiavať a uchovávať zdokumentované informácie na poskytovanie dôvery a preukázanie zhody s požiadavkami.

Komunikácia so zákazníkmi musí zahŕňať poskytovanie informácií ohľadom produktov a služieb, spracovávanie dopytov, objednávok/zmlúv, vrátane zmien, spätnej väzby od zákazníka, vrátane sťažností, zaobchádzanie s majetkom alebo starostlivosť o majetok zákazníka.

Spoločnosť musí vykonať preskúmanie pred zaviazaním sa dodávať produkty a služby zákazníkovi, o preskúmaní sa musia uchovávať zdokumentované informácie.
Spoločnosť musí vytvoriť, implementovať a udržiavať proces návrhu a vývoja. Je nutné zdokumentovať následné činností procesu návrhu a vývoja. Plánovanie, vstupy do návrhu a vývoja, riadiace činnosti návrhu a vývoja, výstupy z návrhu a vývoja, zmeny návrhu a vývoja.

Spoločnosť musí určiť, ktoré riadiace činnosti sa budú aplikovať na externe poskytované procesy, produkty a služby. Musia sa určiť a aplikovať kritériá na hodnotenie, výber, monitorovanie výkonnosti a prehodnotenie externých poskytovateľov.
Spoločnosť musí zabezpečiť, že externe poskytované procesy sa riadia v súlade s jej manažérskym systémom.
Spoločnosť musí komunikovať svoje požiadavky s externými poskytovateľmi.

Spoločnosť musí zabezpečiť dostupnosť zdokumentovaných informácií, ktoré definujú charakteristiky produktov alebo služieb, výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť, vhodných zdrojov na monitorovanie a meranie, používanie vhodnej infraštruktúry a prostredia na prevádzku procesov, určenie kompetentných osôb, validáciu, implementáciu opatrení na prevenciu ľudských zlyhaní a implementáciu uvoľňovania a činností po dodaní.

Spoločnosť musí použiť vhodné prostriedky na identifikáciu výstupov.
Spoločnosť musí chrániť výstupy v priebehu výroby alebo poskytovania služby.

Spoločnosť musí splniť požiadavky na činnosti po dodaní spojené s produktmi a službami.
Spoločnosť musí uchovávať zdokumentované informácie o uvoľnení produktov a služieb.
Spoločnosť musí zabezpečiť identifikáciu výstupov, ktoré nie sú v zhode s požiadavkami a taktiež prijať vhodné opatrenie.

 

9. KAPITOLA – HODNOTENIE VÝKONNOSTI

Spoločnosť musí hodnotiť efektívnosť a výkonnosť manažérskeho systému.
Spoločnosť musí určiť metódy získavania, monitorovania a preskúmania stupňa vnímania zákazníkmi.
Spoločnosť musí analyzovať a hodnotiť údaje a informácie z monitorovania a merania.

Spoločnosť musí v plánovaných intervaloch vykonávať interné audity, musí sa plánovať, vytvoriť, implementovať a udržiavať program auditu, definovať kritériá auditu a predmet pre každý audit, vyberať audítorov a vykonávať audity tak, aby bola zabezpečená objektívnosť a nezávislosť, zabezpečiť vydávanie správ z auditu, prijímať nevyhnutné nápravy a nápravné opatrenia, uchovávať zdokumentované informácie.

Vedenie spoločnosti musí v plánovaných intervaloch preskúmavať manažérsky systém, musia sa uchovávať zdokumentované informácie ako dôkaz výsledkov preskúmaní manažmentom.

 

10. KAPITOLA – ZLEPŠOVANIE

V prípade výskytu nezhody je spoločnosť povinná prijať opatrenie na jej riadenie a nápravu, prijať opatrenia na predchádzanie opakovaných nezhôd, implementovať akékoľvek potrebné opatrenie, preskúmať efektívnosť akéhokoľvek prijatého nápravného opatrenia, ak je potrebné aktualizovať riziká a príležitosti, prípadne urobiť zmeny v manažérskom systéme. Spoločnosť musí uchovávať zdokumentované informácie v súvislosti s nezhodami a nápravnými opatreniami.


Spoločnosť musí trvalo zlepšovať vhodnosť, primeranosť a efektívnosť manažérskeho systému.

 

iso tsu logo

Ako certifikačný orgán na vydanie certifikátu môžeme odporučiť certifikačnú spoločnosť TSÜ, a.s.