Medzinárodná norma ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

Norma je základom systémov manažérstva. A keď dostanete otázku máte ISO? Vtedy zákazníci myslia normu ISO 9001.


Základné ISO požiadavky:

 • plnenie legislatívnych a zákazníckych požiadaviek
 • procesné riadenie
 • riadenie rizík
 • definovanie systému kvality
 • zodpovednosť manažmentu
 • riadenie zdrojov
 • riadenie realizácie
 • hodnotenie dodávateľov
 • spokojnosť zákazníka
 • interný audit
 • analýza a zlepšovanie

 

Komu je systém kvality ISO 9001 určený?

Certifikát kvality ISO 9001 je určený všetkým typom spoločnostiam vrátane živnostníkov. Nezáleží akej činnosti sa venujete, či vyrábate výrobky alebo ponúkate služby. Vaša spoločnosť môže byť akéhokoľvek zamerania v rámci podnikania. Od roku 2001 sa ISO norma nerozlišuje na 3 druhy, ktorými boli ISO 9001, 9002 a 9003.


Prínosy zavedeného systému:

 • vstup do výberových konaní
 • posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • zvýšenie hodnoty spoločnosti
 • image spoločnosti
 • zviditeľnenie v trhovom prostredí
 • zvýšenie spokojnosti zákazníka
 • trvalé zlepšovanie

Vysoký faktor ovplyvňujúci systém manažérstva kvality sú ľudia (pracovníci, vedúci manažment spoločnosti) a teda i ľudský faktor.


Certifikačný audit

EuroISO s.r.o. Vás pripraví na certifikačný audit. Certifikačný audit je vykonávaný v 2 stupňoch.

 1. Stupeň auditu - kontrola dokumentácie 
 2. Stupeň auditu - požiadavky noriem, procesov, udelenie certifikátu

Certifikačný audit je zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek normy ISO 9001. Preto aby bolo „čo" kontrolovať a aby ste mohli získať certifikát kvality Vám vykonáme predaudit systému manažérstva kvality.
Certifikát kvality sa udeľuje na dobu 3 rokov. Každý rok sa vykonáva potvrdenie platnosti certifikátu. 

Naša spoločnosť Vám pomôže hladko absolvovať audity bez rizika straty certifikátu kvality. Aktívne obhájime systém kvality na dohľadovom audite, ktorý je nevyhnutný pre životný cyklus ISO certifikátu.

 

Systém riadenia kvality

ISO 9001 sa v prvom rade zameriava na riadenie kvality, nie na certifikáciu výrobku.

Definícia „kvality" v ISO 9001 sa týka všetkých tých čŕt produktu (vrátane služby), ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty (výrobky a služby) vyhovujú požiadavkám zákazníka.

ISO 9001 je určitá značka kvality produktu. Je to jedna časť záruk, pri ktorých zákazník získava dôveru vo váš podnik a tiež dôveru vo vaše činnosti či ponúkané produkty.

Keď má organizácia certifikovaný systém riadenia podľa medzinárodne platnej normy ISO 9001, znamená to, že nezávislý audítor skontroloval, či proces ovplyvňujúci kvalitu (ISO 9001), vyhovuje požiadavkám príslušnej medzinárodne platnej normy.

 

Chystáte sa zaviesť ISO 9001 do Vašej spoločnosti? Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zvládnuť certifikáciu? Kontaktujte nás.

 

Certifikačný partner ISO 9001/ ISO 14001 / ISO 45001

 

iso tsu logo