Norma ISO 45001:2018, predtým OHSAS 18001 je medzinárodne uznávaná špecifikácia pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Bola vyvinutá v reakcii na naliehavú požiadavku organizácií, podľa ktorej by ich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci mohli byť posudzované a certifikované. Základným princípom je identifikácia všetkých možných rizík na pracoviskách a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a s tým súvisiace dôsledky.

ohsas 18001Dôraz je kladený na prevenciu a predvídateľnosť situácií nebezpečných pre osoby pohybujúce sa na pracoviskách a to pri všetkých činnostiach spojených s fungovaním organizácie. Je koncipovaná tak, aby bola zlučiteľná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby uľahčovala integráciu všetkých týchto troch systémov v jeden plne funkčný celok nazývaný integrovaný systém - IMS.


Zavedenie normy Vám pomôže riadiť a kontrolovať riziká pre bezpečnosť práce a ochrany zdravia pri práci. Zadefinovanou politikou vytvárate bezpečné prostredie pre zamestnancov a dodávateľov a zaisťujete trvalé zlepšovanie podmienok bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Stále častejšie sa táto norma stáva požiadavkou pri výberových konaniach u významných partnerov, čo Vám uľahčuje získať zaujímavé obchodné príležitosti.


Komu je norma ISO 45001 určená?

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je určený všetkým typom organizácií, ktoré majú v úmysle zamerať svoju pozornosť na zdravie svojich zamestnancov, živnostníkov, návštevníkov, dodávateľov a pod. Efektívne zavedený systém pomôže eliminovať alebo minimalizovať riziká všetkých zainteresovaných strán, ktorých aktivity sú spojené s činnosťou organizácie. Naplnenie požiadaviek normy zabezpečuje aj plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a môže celkovo zvýšiť produktivitu práce z hľadiska prevencie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.


Prínosy zavedeného systému ISO 45001 / OHSAS 18001:

  • preukázanie plnenia legislatívy
  • image spoločnosti
  • minimalizácia rizík a dôsledkov
  • obmedzenie falošných výskytov chorôb z povolania
  • možné zníženie nákladov spojených s nehodami na pracovisku
  • zlepšenie vzťahov so zamestnancami, verejnosťou a orgánmi štátnej správy
  • úspory na pokutách