Ponúkame vám zavedenie a certifikáciu podľa platného nariadenia Rady Európskej únie č. 333/2011, ktoré bolo vydané 31. marca 2011 a ktoré stanovuje kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Pre lepšie pochopenie normy ISO 9001 prinášame výber zo základných kapitol a jednotlivé kroky, ktoré je potrebné splniť. Aktuálna norma ISO 9001:2015 bola vydaná v roku 2015, na Slovensku vedená s rokom 2016 pod názvom STN EN ISO 9001:2016.

Audit je systematický, zdokumentovaný a nezávislý proces získavania dôkazov a ich objektívne vyhodnocovanie. Práve požiadavka vykonávania auditu pre normu ISO 45001 je v histórii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci novinkou.

Získať certifikát kvality ISO 9001 podľa zodpovedajúcej normy je pre podnik záväzným rozhodnutím. Základným aspektom je osvojenie si procesného prístupu, ktorého dôležitosť sa nesmie podceňovať. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a procesný prístup je úzko prepojený.

Zaviesť systém manažérstva kvality, teda normu ISO 9001 do systému organizácie je pre podnik skutočne významný krok. S týmto krokom však prichádza i množstvo zodpovednosti, ktorú na seba organizácie prevezme. Týka sa to najmä vrcholového manažmentu, ktorý musí zabezpečiť implementovanie normy a následné získanie certifikátu ISO 9001.

Pod manažmentom si môžeme predstaviť koordinované činnosti, ktoré vedú a riadia organizácia. Tento termín sa niekedy vzťahuje aj priamo na osobu alebo skupinu osôb, ktoré majú právomoci a zodpovednosť za vedenie podniku a jeho fungovanie. 

ISO 9001 je norma pre systém manažérstva kvality. Ide o jednu z najznámejších a najčastejšie používaných noriem, ktorá je veľmi univerzálna a je možné je použiť pre malé i stredne veľké podniky s naozaj rôznym zameraním.

Po zavedení normy a získaní certifikátu ISO 9001 sa podnik, spoločnosť či organizácia jednoducho preukáže, že ponúka kvalitný produkt alebo službu. Tým sa v očiach zákazníka stáva dôveryhodnejším a kvalitnejším dodávateľom.

Dôvod na zavedenie systému manažmentu kvality a pre získanie certifikátu ISO 9001 je viacero.

Významné požiadavky majú závažný vplyv na dosahovanie zamýšľaných vstupov a výstupov.

Medzi významné požiadavky, nad ktorými je potrebné premýšľať patria pozitívne aj negatívne faktory a podmienky. Je mimoriadne dôležité stanoviť riziká, ktoré majú vplyv na dosiahnutie a zväčšovanie výsledkov. Rovnako je nutné vykonávať prevenciu a znižovať neželané dôsledky.

Ak firma získala certifikát ISO 9001 znamená to, že splnila náročné kritéria normy, ktorú vydala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Získať certifikát podľa normy ISO 9001 nie je jednorazová záležitosť.

Spoločnosť je nútená neustále zlepšovať a zdokonaľovať svoj systému vedenia, komunikácie, dokumentácie, ochrany osobných údajov, procesu výroby a pod. Tým, že je certifikát obmedzený časovým obdobím platnosti a plnenie záväzkov kontrolované auditmi, zákazník má vždy istotu, že dostáva to najlepšie.