Audit je systematický, zdokumentovaný a nezávislý proces získavania dôkazov a ich objektívne vyhodnocovanie. Práve požiadavka vykonávania auditu pre normu ISO 45001 je v histórii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci novinkou.

Vykonávanie auditu pri systémoch manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 je dôležité pre získavanie objektívnych dôkazov. Tie sa následne objektívne hodnotia s cieľom zistiť rozsah a mieru, v akých sa plnia kritéria auditu.

Nevyhnutná je komunikácia audítorského tímu so zamestnancami pod ktorých patria:

  • trvalí zamestnanci
  • dočasní zamestnanci
  • manažéri
  • manažment s legislatívnou zodpovednosťou za BOZP
  • zástupcovia pracovníkov (ak existujú) so zodpovednosťou za BOZP
  • pracovníci monitorujúci zdravie pracovníkov (ak existujú) ako napríklad lekári, zdravotní asistenti, zdravotné sestry a pod.
  • dodávatelia a ich manažment a zamestnanci
  • pracovníci a manažment, ktorý vykonávajú preventívne aktivity v oblasti BOZP

Ide o rozhovory, ktoré musí audítorský tím vykonať, aby mohol objektívne zistiť stav v organizácii. Sleduje dodržiavanie legislatívy a regulatívnych požiadaviek.

Zjednodušená schéma priebehu auditu:

priebeh auditu schema

Certifikačné orgány musia vedieť čeliť prípadným nezhodám v zisteniach počas vykonávania auditu. Certifikačné orgány musia mať zadefinované postupy ako reagovať pri nedodržiavaní požiadaviek. Medzi postupy patrí aj informovanie auditovaného podniku.

Po zavedení normy ISO 45001 a po získaní certifikátu môžu podniky okrem plánovaných auditov očakávať mimoriadny audit. A to najmä v prípade, ak dôjde k vážnemu ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti pracovníkov, k vážnej nehode či inému vážnemu porušeniu predpisov. Plánovaný aj mimoriadny audit majú rovnaké špecifiká a postupnosť aktivít, ktoré je nutné vykonať. Ani jeden z nich nie je ukrátený o nejakú časť a nič sa v nich nevynecháva.

V prípade mimoriadneho auditu je dôležité preskúmať nehodu a nastavenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preskúmava sa tiež spôsob fungovania systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, to či naplno fungoval počas vzniku nebezpečnej situácie a prípadne, či nedošlo k jeho ohrozeniu a prípadnému poškodeniu.

Výsledky z mimoriadneho auditu sa dokumentujú a uchovávajú. V prípade zistenia vážnych nedostatkov je možné certifikát ISO 45001 pozastaviť alebo dokonca i odobrať.

 

Zavádzate normu ISO 45001, alebo chcete získať certifikát ISO 45001? Pomôžeme Vám. Vyplňte náš kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.