Získať certifikát kvality ISO 9001 podľa zodpovedajúcej normy je pre podnik záväzným rozhodnutím. Základným aspektom je osvojenie si procesného prístupu, ktorého dôležitosť sa nesmie podceňovať. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a procesný prístup je úzko prepojený.

Čo je proces?

Procesom rozumieme akúkoľvek činnosť alebo súbor navzájom súvisiacich alebo navzájom pôsobiacich činností, operácií alebo udalostí, pri ktorých sa využívajú zdroje k premene vstupov na želané výstupy. Zrozumiteľne povedané, aby sme dosiahli želané výsledky, efektívnymi krokmi využijeme potrebné zdroje.

Prečo je procesný prístup dôležitý pri získaní certifikátu kvality?

Pochopenie procesného prístupu pri aplikovaní normy ISO 9001 je dôležité z dôvodu celkového prepojenia a náväznosti jednotlivých krokov. S procesným prístupom súvisí definovanie procesov, manažérstvo procesov a vzájomných vzťahov a väzieb medzi procesmi. Norma STN EN ISO 9001 stavia práve na procesnom prístupe a logickom využití jednotlivých činností, ktoré na seba nadväzujú.

Kroky procesného prístupu

Medzi kroky procesného prístupu, ktoré musí organizácia vykonať a ktorými sa musí riadiť aby dosiahla efektívny systém manažérstva kvality a aby získala certifikát kvality patria:

1. Identifikácia potrebných procesov, vhodných a potrebných pre systém manažérstva kvality. Organizácia systematicky určí procesy, ktoré sú dôležité pre systém, ktorý chceme zaviesť.

2. Po identifikácii je nevyhnutné správne aplikovať identifikované procesy v organizácii, aby na seba nadväzovala a harmonicky fungovali. S tým súvisí určenie poradia a postupnosti potrebných procesov pre jednotlivé činnosti.

3. Pre prevádzku je rovnako nevyhnutné zabezpečiť dostupné zdroje a informácie, s ktorými sa bude pracovať a ktoré vstupujú do procesov, ktoré sme identifikovali v krokoch predtým. S tým súvisia prípadní dodávatelia, s ktorými je nevyhnutné dojednať zmluvy.

4. Aby sa udržala efektívna prevádzka a aby sa procesy správne riadili je dôležité určiť hodnotiace kritéria a potrebné metódy hodnotenia. Bez hodnotenia je nemožné zistiť optimálny stav a kvalitu.

5. Procesy sa hodnotia monitorovaním alebo meraním prostredníctvom kalibrovaných a verifikovaných zariadení.

6. Dôležité je nielen merať, ale následne v správnom čase analyzovať výstupy z hodnotenia. Počas hodnotenia je potrebné odpovedať na otázky ako napr.: Je systém vhodne zavedený? Fungujú procesy? Čo nefunguje? Čo je potrebné zmeniť? Ako to zmeníme?

7. Po zanalyzovaní problémov, i tých potenciálnych prichádza na rad aplikácia nevyhnutných aktivít a nápravných opatrení s cieľom zaistiť trvalé zlepšovanie procesov.

iso 9001 procesny pristup

Pre procesný prístup je taktiež možné použiť tzv. model PDCA. Ide o cyklus Plánuj - Urob - Kontroluj - Konaj (z anglického Plan-Do-Chceck-Act). Aplikovaním týchto prístupov v systéme manažérstva kvality dosiahneme efektívny a fungujúci systém vo vnútri organizácie.

Ďalšie výhody, ktoré prináša zavedenie procesného prístupu sú:

  • pochopenie požiadaviek zákazníkov a iných zainteresovaných strán
  • dôslednosť v plnení požiadaviek a tým prichádzajúca spokojnosť zákazníkov
  • pridaná hodnota procesov
  • efektivita a výkonnosť procesov
  • kontrolné činnosti procesov
  • hodnotenie a analýza údajov z procesov
  • zlepšovanie procesov

Ide o logické a na seba nadväzujúce úkony, ktoré sa odrazia v celkovom systéme organizácie a prinesú zlepšovanie. Práve trvalé zlepšovanie kvality procesov a následne kvality ponúkaných výrobkov a služieb má byť podľa normy ISO 9001 cieľom každého podniku, spoločnosti či organizácie.

Organizácia a jej vrcholové vedenie musia hodnotiť, merať, analyzovať a preskúmavať systém a procesy v ňom. Viac o úlohách vrcholového vedenia podľa normy ISO 9001 sa dočítate v našom článku s rovnomenným názvom.

Vhodne zvolenými metódami sa jednoduchšie identifikujú potreby, riziká alebo príležitosti, ktoré je potrebné zvládať a prekonávať, aby sa dosiahol efektívny systém manažérstva kvality. S efektívnym systémom manažérstva kvality získate certifikáciu ISO 9001 jednoduchšie a rýchlejšie.


Potrebujete pomôcť alebo poradiť so zavádzaním normy ISO 9001?
Kontaktujte nás.