Zaviesť systém manažérstva kvality, teda normu ISO 9001 do systému organizácie je pre podnik skutočne významný krok. S týmto krokom však prichádza i množstvo zodpovednosti, ktorú na seba organizácie prevezme. Týka sa to najmä vrcholového manažmentu, ktorý musí zabezpečiť implementovanie normy a následné získanie certifikátu ISO 9001.

Pod manažmentom si môžeme predstaviť koordinované činnosti, ktoré vedú a riadia organizácia. Tento termín sa niekedy vzťahuje aj priamo na osobu alebo skupinu osôb, ktoré majú právomoci a zodpovednosť za vedenie podniku a jeho fungovanie. 

Norma ISO 9001 uprednostňuje používať termín vrcholové vedenie, alebo vrcholový manažment, pod ktorý patrí osoba alebo skupina osôb, ktoré na najvyššej úrovni vedú a riadia organizáciu.

 

Prínosy zo zavedenia systému a zo získania certifikátu ISO 9001 sú veľké, rovnako veľa je i množstvo krokov, ktoré treba do systému zaviesť. To všetko má za úlohu najmä vrcholové vedenie, ktoré musí preukázať vodcovstvo a záväzok s uznaním systému manažérstva kvality.

 

Medzi hlavné úlohy vrcholového manažmentu patrí:

1. Prijatie zodpovednosti za efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality. Systém musí byť účinný, aby bolo zabezpečené jeho správne fungovanie a tým fungovanie spoločnosti. A kto iný by mal byť zodpovedný za jeho efektívnosť? Správne, vrcholový manažment, ktorý má prístup ku každej dokumentácii, každému kroku procesu výroby produktu alebo ponúkanej služby.

 

2. Vrcholový manažment musí zabezpečiť vypracovanie politiky kvality a cieľov kvality, ktoré sú vhodné pre podnik. Taktiež musí zabezpečiť ich kompatibilitu s kontextom organizácie a jej smerovaním, aby nedochádzalo k rozporuplným cieľom, situáciám, aby bolo napr. technologicky možné ciele naplniť a aby boli v konečnom dôsledku efektívne.

 

3. S bodom číslo dva úzko súvisí aj spojenie požiadaviek systému manažérstva kvality s podnikateľskými procesmi podniku. Prepojenie s aktuálnou situáciou podniku a kam sa chce podnik ďalej posúvať a smerovať a ako mu v tom môže a vie pomôcť systém manažérstva kvality.

 

4. Vedenie spoločnosti si musí osvojiť uvažovanie založené na riziku a presadzovať procesný prístup. Definovať riziká a príležitosti je pre každú organizáciu nevyhnutnosťou. Pripraviť sa na prípadné negatívne udalosti a rovnako i na tie pozitívne je potrebné, aby podnik vedel okamžite zareagovať a bez zaváhania plniť potreby zákazníkov a dodržiavať stanovené termíny.

 

5. Zabezpečenie potrebných zdrojov pre systém manažérstva kvality a bezproblémovú prevádzku podniku patrí medzi ďalšie kľúčové zodpovednosti vrcholového manažmentu.

 

6. Komunikácia ako základ fungujúceho systému medzi vrcholovým vedením, pracovníkmi, dodávateľmi, inštitúciami, investormi a ďalšími zainteresovanými stranami. Komunikovať o dôležitosti efektívneho manažérstva kvality a jeho zhode s požiadavkami je opäť na pleciach vrcholového manažmentu, ktorý musí zvoliť správnu formu, aby bol systém správne pochopený a dostupný.

 

7. Vrcholový manažment musí zabezpečiť dosiahnutie zamýšľaných výsledkov zavedeného systému manažérstva kvality. Záleží od zamerania podniku a typu činnosti, ciele si však podnik stanovuje sám, preto sa očakáva dosiahnutie výsledkov.

 

8. Úlohou vrcholového manažmentu je i usmerňovanie, zapájanie a podpora osôb, ktoré majú vplyv na efektívnosť systému manažérstva kvality. To sa dosahuje aj vhodne zvolenými komunikačnými prostriedkami ale i vhodnom obsahu o ktorom sa komunikuje.

 

9. Presadzovať zlepšovanie je ďalším z dôležitých zameraní organizácie prostredníctvom vedenia spoločnosti. Tento cieľ logicky nasleduje po predchádzajúcich krokoch. Neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných výrobkov alebo služieb je to, čo prinesie viac zákazníkov, buduje dobré meno a povedomie o spoločnosti.

 

10. Okrem všetkých týchto krokov je nevyhnutná zo strany vedenia i podpora ostatných manažérskych rol, vďaka čomu sa preukáže aplikácia vlastného vodcovstva. Je to dôležité, aby sa pochopila zodpovednosť a právomoci za relevantné úlohy, aby sa podávali správy vo vhodnej forme o príležitostiach na zlepšovanie a aby sa dodávali zamýšľané výstupy.

 

11. Vedenie spoločnosti sa musí zamerať na zákazníka, na jeho potreby a požiadavky, aby bol stále spokojný a opätovne sa vracal.

 

Všetky tieto úlohy sú navzájom prepojené so všetkými časťami organizácie. Je nemožné, aby v organizácii fungovali procesy bez potrebných zdrojov či pracovníkov, ktorý chápu prečo je zavedený systém manažérstva kvality, preto je nevhodné vynechávať zo systému niektoré časti.

Bez komplexného osvojenia si procesného prístupu pre systém manažérstva kvality je ťažké implementovať všetky časti normy ISO 9001, čo je nevyhnutné pre získanie certifikátu.

 

Zavádzate normu ISO 9001? Sme tu pre Vás. Kontaktujte nás.