Ak firma získala certifikát ISO 9001 znamená to, že splnila náročné kritéria normy, ktorú vydala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Získať certifikát podľa normy ISO 9001 nie je jednorazová záležitosť.

Spoločnosť je nútená neustále zlepšovať a zdokonaľovať svoj systému vedenia, komunikácie, dokumentácie, ochrany osobných údajov, procesu výroby a pod. Tým, že je certifikát obmedzený časovým obdobím platnosti a plnenie záväzkov kontrolované auditmi, zákazník má vždy istotu, že dostáva to najlepšie.

A čo certifikát ISO 9001 prináša spoločnosti?

Vnútorná organizačná štruktúra a jasné pravidlá

Pri príprave na získanie certifikátu je nevyhnutné vypracovať systém. Základom je stanoviť štruktúru spoločnosti, vytvoriť jasné pravidlá, určiť zodpovedných pracovníkov, zoptimalizovať procesy, zosúladenie s platnou legislatívou, aby spoločnosť fungovala. To síce znie byrokraticky a náročne na čas, v konečnom dôsledku to fungovanie podniku sprehľadní, zjednoduší a zefektívni.

Celkový obraz spoločnosti

Imidž spoločnosti je dôležitý. Zákazníci, odberatelia, investori alebo iné zainteresované osoby si vás zapamätajú, ak v nich zanecháte dojem. Ak si vás spoja v negatívnom zmysle nemôžete očakávať nárast odberateľov ani zisky. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby si vašu spoločnosť spojili s kvalitou a dôveryhodnosťou. Práve to môžete zabezpečiť ak implementujete poznatky a informácie z normy.

Konkurenčná výhoda

Trh je široký a rôznorodý, pri uchádzaní sa o zákazky nie je vždy jednoduché dostať sa pred konkurenciu. Ak však máte zavedený systém manažérstva kvality a získaný certifikát, vašu firmu to posúva vpred.

Dôveryhodnosť

Získaným certifikátom ISO 9001 je podnik dôveryhodnejším. Najmä ak ide o malý podnik a zákazku pre veľké spoločnosti alebo zahraničnú klientelu ale rovnako je podnik dôveryhodnejší aj pre obchodných partnerov či štátnu správu. Certifikát má medzinárodnú platnosť a pravidlá pre získanie platia rovnako vo Francúzsku či v Nemecku, tak aj na Slovensku. Preto sa zákazník nemusí obávať a vloží vám do rúk aj dlhodobé a dôležité zákazky.

Verejné obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na služby a stavebné práce. Už priamo zákon umožňuje zadávateľom (obstarávateľom) vyžadovať od dodávateľov a subdodávateľov certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001, ktorý musí byť certifikovaný akreditovanou osobou. Zadávatelia túto možnosť využívajú a stáva sa to bežnou praxou. Hlavne ak ide o zákazky štátne, zákazky samospráv či týkajúce sa automobilového priemyslu.

Zvýšenie spoločenského statusu

Certifikát kvality, jasný interný systém, pravidelné audity, väčšie zákazky, štátne zákazky, zahraniční klienti, to všetko vám prináša zvýšenie spoločenského postavenia a toho, ako vás na trhu vnímajú. A to všetko je predsa výhodou.

 

Ak vás to zaujalo a ešte nemáte certifikát kvality ISO 9001 kontaktujte nás.